Log på

Log ind på din konto

Brugernavn *
Kodeord *
Husk mig

Om Os

Vedtægter

Vedtægter

Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev

    

  § 1.

Navn og hjemsted

1.1                

Foreningens navn er: ”Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev”; stiftet 29. maj 1991.

1.2                

Foreningens binavn er: Kontaktstedet

1.3.               

Foreningens hjemsted er: Herlev Kommune

 

§ 2.

Foreningens formål

2.1                

Foreningens formål er:

2.1.1            

At udvikle og synliggøre det frivillige arbejde samt at være med til at skabe et mangfoldigt lokalsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats eller deltage i en frivillig aktivitet.

2.1.2             

At etablere selvhjælpstilbud og netværksaktiviteter for borgere, der savner fællesskab og netværk eller står i en svær livssituation.

2.1.3             

At arbejde ud fra de til en hver tid gældende strategier og målsætninger samt værdigrundlag for foreningen.

2.2                

Foreningen er neutral over for parti politik og religion.

 

§ 3.

Medlemskreds og kontingent

3.1                

Som medlemmer optages foreninger, grupper og enkeltpersoner, som kan tilslutte sig foreningens vedtægter og formål.

3.2                

Modarbejder et medlem direkte foreningens formål, jf. §2, kan eksklusion besluttes af bestyrelsen. Ekskluderede medlemmer kan ikke genoptages.

3.3                

Medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent opkræves 1 gang årligt.

3.4                

Er kontingentet ikke betalt inden d. 1. marts har man ikke stemmeret ved førstkommende generalforsamling.

3.5                

Er kontingentet ikke betalt inden den 1. juni, ophører medlemskabet automatisk.

3.6                

Hvert medlem, forening, gruppe og enkeltmedlem har 1 stemme på Generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 4

 Generalforsamling

4.1                

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Vedtagelser sker ved almindeligt flertal, dog gælder der særlige regler ved vedtægtsændringer og opløsning af foreningen jf. § 9 og 10.

4.2                

Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Der indkaldes elektronisk eller skriftligt til den ordinære generalforsamling mindst 1 måned før med vedhæftet dagsorden. Generalforsamlingen annonceres på foreningens hjemmeside.

4.3                 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1                                         Valg af dirigent

2                                         Valg af referent(er) og evt. stemmetællere

3                                         Bestyrelsens beretning til godkendelse

4                                         Regnskabets aflæggelse og godkendelse

5                                         Fremlæggelse af budget

6                                         Fastsættelse af kontingent

7                                         Indkomne forslag              

8                                         Valg til bestyrelsen:

                                           A Formand vælges særskilt i ulige år

                                           B Kasserer vælges særskilt i lige år

                                           C Bestyrelsesmedlemmer i ulige år 2, og i lige år 3

9                                         Valg af suppleanter

10                                       Valg af intern og ekstern revisor samt revisorsuppleant

11                                       Eventuelt

 

4.4                

Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag og regnskab ligger til gennemsyn 8 dage før på foreningens adresse og hjemmeside.

4.5                

Der udarbejdes skriftligt referat af generalforsamlingens beslutninger.

 

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling

5.1                

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning fra bestyrelsen. Derudover kan ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt efter skriftlig begæring fra mindst 1/5 af medlemmerne, når den ønskede dagsorden anføres.

5.2                

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel vedhæftet dagsorden og begrundelse. Den ekstraordinære Generalforsamling afholdes senest 3 uger efter anmodningen er foreningen i hænde.

 

§ 6

Bestyrelsen

6.1                

Bestyrelsen er foreningens overordnede ledelse, som består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der vælges tillige suppleanter for 1 år. Genvalg kan finde sted. I bestyrelsen må maks. 2 personer komme fra andre steder end Herlev Kommune, dog skal formand og kasserer til enhver tid være bosat i Herlev Kommune. Der kan i bestyrelsen kun sidde et medlem pr. husstand, forening og gruppe.

6.2                

Det bestræbes, at bestyrelsen er bredt sammensat af repræsentanter fra forskellige grupper, foreninger, brancher og sektorer som besidder forskellige kompetencer og erfaringer.

6.3                

Foreningen er en selvstændig organisation, hvor posten som formand og næstformand ikke kan bestrides af en kommunal udpeget repræsentant.

6.4                

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær. Derudover fordeler bestyrelsen arbejdsopgaver indbyrdes.

6.5               

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

6.6               

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

6.7                

Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens centerleder. Centerlederen ansætter og afskediger foreningens resterende medarbejdere i samarbejde med bestyrelsen.

§ 7

Regnskab, budget, kontingent og revision

 7.1               

Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

7.2                

Kassereren skal inden d. 15. marts fremlægge regnskabet for den af generalforsamlingen valgte interne revisor, og senest 1. april aflevere regnskabet til den eksterne godkendte revisor.

7.3                

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

7.4                

Revisorpåtegnet regnskab fremlægges senest 8 dage før generalforsamlingen i foreningen.

§ 8

Tegningsregler

8.1                

Formand og kassereren tegner i fællesskab foreningens økonomiske forhold udadtil. I disses fravær kan foreningen tegnes af næstformand og et bestyrelsesmedlem.

§ 9

Vedtægtsændringer

9.1                

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 10

Opløsning

10.1              

Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvor over 50% af de fremmødte stemmer for opløsningen. Denne Generalforsamling skal efterfølges af en ekstra ordinær generalforsamling afholdt inden 4 uger, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsningen.

10.2              

Efter opløsning tilfalder foreningens aktiver Herlev Kommune.

Datering og underskrift

Således vedtaget på generalforsamling d. 26. april 2017.

Formand                                                  Bestyrelsesmedlem

Næstformand                                           Bestyrelsesmedlem

Kasserer                                                  Bestyrelsesmedlem

Sekretær/Bestyrelsesmedlem                    Dirigent

 

  • 1